IDkliendikaardi kasutamistingimused

 1. Üldsätted ja mõisted
  1. Käesolevad IDkliendikaardi kasutamise tingimused (edaspidi „Tingimused“) kohalduvad Kliendile, kes on liitunud Kliendikaardi programmiga.
  2. Tingimustes kasutatud mõistetel on alljärgnev tähendus:
   1. Avaldus – Kliendikaardi programmiga liitumisel Kliendi poolt täidetav vorm.
   2. Hüve või Boonuspunktid – Koostööpartneri poolt Kliendile pakutav soodustus või kogutavad boonuspunktid. Boonuspunkte on võimalik kasutada ostu eest tasumisel.
   3. Hüvede nimekiri – loetelu Hüvedest, mida Koostööpartner Kliendile pakub.
   4. ID-kaart – Eesti Vabariigi ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID või e-residendi digi-ID.
   5. Iseteenindus – aadressil kliendikaardid.ee ning mobiilirakenduses IDkliendikaart kättesaadav Kliendi iseteeninduskeskkond.
   6. Kliendikaardi programm – Koostööpartneri Kliendile suunatud programm, millega kaasnevad Koostööpartneri Hüvede nimekirjas nimetatud Hüved.
   7. Kliendikaart – Kliendikaardikeskus OÜ Koostööpartneri poolt väljastatud digitaalne kliendikaart (IDkliendikaart), mis on seotud kliendikaarti kasutava isiku ID-kaardiga, sh ka elamisloakaardi või (e-residendi) digi-IDga.
   8. Klient – Kliendikaardi programmiga liitunud Kliendikaardi omanik.
   9. Konto – Kliendi isiklik konto, ligipääsetav aadressil kliendikaardid.ee.
   10. Koostööpartner – ettevõte, millel on lepinguline suhe Kliendikaardikeskus OÜ-ga, mille alusel kasutab ettevõte Kliendikaardikeskus OÜ teenuseid ning pakub iseseisvat Kliendikaardi programmi.
   11. Tingimused – käesolevad Kliendikaardi kasutamise tingimused.
 2. Liitumine
  1. Kliendikaardi programmiga on võimalik liituda Koostööpartneri juures. Liitumiseks täidab Klient avalduse.
  2. Liitudes luuakse Kliendile Konto. Klient kohustub Konto kasutama vaid isiklikult ning kooskõlas Konto kasutamise tingimustega, mis on kättesaadavad aadressil kliendikaardid.ee/terms_and_conditions.
  3. Tingimustega saab tutvuda aadressil kliendikaardid.ee/terms_and_conditions ning Koostööpartneri juures. Soovi korral saab Klient Koostööpartnerilt Tingimused paberkandjal.
  4. Kliendikaardi programmiga liitudes tuvastab Koostööpartner Kliendi isikusamasuse.
 3. Kasutamise tingimused
  1. Kliendikaart on isikupõhine ning selle kasutamise õigus on vaid Kliendil.
  2. Koostööpartneri juures Hüve saamiseks peab Klient sisestama ID-kaardi kaardilugejasse enne ostu sooritamist. Hüvesid ei arvestata pärast ostu sooritamist tagantjärele.
  3. Uue ID-kaardi vormistamisel kanduvad kogunenud Boonuspunktid automaatselt vanalt ID-kaardilt uuele.
  4. Kogunenud Boonuspunktid on kasutatavad ainult Koostööpartneri juures, kelle kaudu Boonuspunktid on kogunenud. Boonuspunkte ei ole võimalik välja võtta rahas. Boonuspunktide kogumise, aegumise jm tingimused sõltuvad konkreetsest Kliendikaardi programmist.
  5. Kliendikaardikeskus OÜ vaid võimaldab Koostööpartneril Kliendikaardi programmi kasutamist ning ei vastuta konkreetse Koostööpartneri Kliendikaardi programmi sisu ehk pakutavate Hüvede ega nende pakkumise tingimuste ja viisi eest.
  6. Kliendikaardikeskus OÜ ei vastuta Kliendi ees mistahes kahju eest, kui Koostööpartner keeldub Kliendile Hüve võimaldamast, muudab Hüvede nimekirja või mistahes muul moel ei võimalda Kliendikaardiprogrammi kasutamist.
  7. Klient tagab ID-kaardi ning ID-kaardi andmete turvalisuse. Klient vastutab kahju eest, mis võib tekkida seoses ID-kaardi või ID-kaardi andmete sattumisega mistahes kolmanda isiku, sh Koostööpartneri valdusesse. ID-kaardi või ID-kaardi andmete kolmanda isiku valdusesse sattumise tõttu kolmanda isiku poolt kasutatud Boonuspunktid taastamisele ega tagastamisele ei kuulu.
  8. Kliendikaardikeskus OÜ ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tekkinud seoses Kliendi ID-kaardi või ID-kaardi andmete sattumisega kolmanda isiku valdusesse. Nimetatud vastutuse piirang ei kehti juhul, kui Kliendi ID-kaart või ID-kaardi andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse Kliendikaardikeskus OÜ raskest hooletusest või tahtlusest põhjustatud Tingimuste rikkumise tõttu.
 4. Isikuandmed ja nende töötlemine
  1. Kliendikaardi programmiga liitumisel annab Klient nõusoleku oma mittedelikaatsete isikuandmete töötlemiseks teenuse osutamiseks vajalikul määral ning Tingimustes toodud eesmärkidel ja ulatuses Kliendikaardikeskus OÜ ja Koostööpartneri poolt.
  2. Töödeldavate isikuandmete koosseis on Avalduses esitatud andmed, andmed Kliendikaarti kasutades sooritatud ostude kohta (aeg, piirkond, summa, soodustus) ning andmed Kliendikaardi programmide kohta, millega Klient liitunud on. Töödeldavate isikuandmete koosseis on Kliendile nähtav Iseteeninduses.
  3. Kui Klient avaldab Kliendikaardi programmiga liitumisel soovi saada Kliendikaardikeskus OÜ-lt ja/või Koostööpartneritelt pakkumisi, loetakse Klient nõustunuks oma nime, kontaktaadressi ning telefoninumbri edastamiseks postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõttele (Telia Eesti AS - SMS teenus ja Sendgrid/MailChimp - E-maili teenus).
  4. Koostööpartneril on ligipääs vaid tema juures end Kliendiks registreerinud isikute isikuandmetele. Iseteeninduses on nähtav nimekiri Koostööpartneritest, kelle juures Klient end registreerinud on.
  5. Isikuandmete vastutav töötleja on Kliendikaardikeskus OÜ, Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, registrikood 12575438, e-post: abi@kliendikaardid.ee.
  6. Isikuandmete volitatud töötlejad on Koostööpartnerid.
  7. Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja teiste kohalduvate seadustega Hüvede osutamiseks, kliendikontode haldamiseks, turundusuuringute korraldamiseks, sünnipäevapakkumiste tegemiseks, tarbijaharjumuste uurimiseks, küsitluste korraldamiseks, loosimiste läbiviimiseks, müügistatistika koostamiseks, Kliendi nõusolekul suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, teenuse arendamiseks ning teenuse kasutamisega seotud probleemide parandamiseks.
  8. Punktis 4.7 nimetatud eesmärkidel edastatakse vajaduse korral Kliendile info Avalduses esitatud telefoninumbrite või e-mailiaadressi kaudu.
  9. Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud avaldused tuleb esitada aadressile abi@kliendikaardid.ee. Kliendi isikuandmed on nähtavad ka Iseteeninduses.
  10. Isikuandmete töötleja hoiab Kliendi isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a vajadusel p-s 4.3 nimetatud isikud. Pakkumisi edastatakse vaid Kliendikaardikeskus OÜ nimel või vahendusel.
 5. Muud tingimused
  1. Hüvede pakkuja on Koostööpartner. Kliendikaardikeskus OÜ ja Koostööpartneri vahel on lepinguline suhe.
  2. Isikuandmete muutumisel teavitab Klient mõistliku aja jooksul Kliendikaardikeskus OÜd isikuandmete muutumisest või uuendab oma isikuandmed iseseisvalt Iseteeniduses.
  3. Klient saab igal ajal lõpetada Kliendikaardi programmi liikmelisuse. Lõpetamiseks esitab Klient Kliendikaardikeskus OÜ-le e-postiaadressile abi@kliendikaardid.ee vabas vormis avalduse. Liikmelisus lõpetatakse kolme (3) tööpäeva jooksul avalduse laekumisest. Liikmelisuse lõppemisel kaotavad Kliendi kasutamata Boonuspunktid kehtivuse ning ei kuulu mistahes viisil kompenseerimisele.
  4. Kliendikaardikeskus OÜ-l on õigus muuta 30-päevase etteteatamisega ühepoolselt Tingimusi, informeerides klienti muudatustest kirjalikult Avalduses nimetatud e-postiaadressi kaudu.
  5. Erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või esimese astme kohtuna maakohtusse. Vaidlused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.